زمان و مکان برگزاری همایش نهایی شد
12 دی 1400
زمان و مکان برگزاری همایش نهایی شد

در جلسه ای که مورخ 7/10/1400 در محل مرکز آینده پژوهی جهان اسلام با حضور نمایندگان این مرکز و وزارت امور خارجه، روز 4 بهمن ماه به عنوان زمان نهایی همایش، و دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه به عنوان مکان برگزاری همایش نهایی شد.