تمدید مهلت ارسال اصل مقالات
1400-09-17
تمدید مهلت ارسال اصل مقالات

 نظر به درخواست پژوهشگران محترم، و تایید کمیته علمی همایش، مهلت ارسال مقالات اولین همایش ملی ایران و همسایگان تا 15 دی ماه 1400 تمدید شد.