همایش«اقتصاد سیاسیِ روابط ایران و همسایگان»
1400-09-03
همایش«اقتصاد سیاسیِ روابط ایران و همسایگان»
همایش«اقتصاد سیاسیِ روابط ایران و همسایگان»
محورهای همایش:
1.چارچوب های مفهومی و نظریه پردازی در تبیین اقتصادِ سیاسی روابط همسایگی ج.ا.ا
2. دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی توسعه گرا در بستر سیاست همسایگی
3. امنیت اقتصادی در بستر سیاست همسایگی
4. سیاستگذاری اقتصادی در بستر سیاست همسایگی ج.ا.ا
• سیاستگذاری توسعه در بستر سیاست همسایگی
• سیاستگذاری تجاری، پولی و مالی در بستر سیاست همسایگی
• اقتصاد سیاسی انرژی در بستر سیاست همسایگی
• اقتصاد سیاسی گردشگری در بستر سیاست همسایگی
• اقتصاد سیاسی ترانزیت در بستر سیاست همسایگی
5. رژیم سازی و همگرایی اقتصادی در بستر سیاست همسایگی ج.ا.ا:
• توسعه و همگرایی اقتصادی منطقه ای
• امکان سنجی، چالشها و فرصتهای همگرایی منطقه ای
• الگوهای اقتصاد مقاومتی و همگرایی منطقه ای
• امنیت ملی، منطقه ای و همگرایی اقتصادی منطقه ای
• سازمانهای اقتصادی و همگرایی منطقه ای
6. مدیریت مسائل و مقابله با آسیب های اقتصادی در بستر سیاست همسایگی:
• مدیریت بحرانهای زیست محیطی مشترک در بستر روابط همسایگی
• راهکارهای مقابله با تورم و رکود در بستر روابط همسایگی
• اقتصاد سیاسی قاچاق و ظرفیتهای همکاری های منطقه ای در مقابله با آن
• اقتصاد سیاسی فساد و ظرفیتهای همکاری های منطقه ای در مقابله با آن
• اقتصاد سیاسی مهاجرت و ظرفیتهای همکاری های منطقه ای در مقابله با آن
تاریخ ارسال چکیده مقالات: 10 آذر 1400 (حداکثر 250 کلمه به همراه واژگان کلیدی)
تاریخ نتیجه داوری چکیده مقالات: 20 آذر 1400
مهلت ارسال اصل مقالات: 10 دی 1400
ایمیل دریافت چکیده مقالات: iri.neighbors@gmail.com
این همایش به عنوان پنل تخصصی اقتصاد سیاسی در ذیل اولین همایش ملی ایران و همسایگان برگزار می شود.