انتشار پوستر همایش
1400-07-07
انتشار پوستر همایش

پس از تعیین و تایید اعضای کمیته علمی، محورها و زیر محورها، همچنین دانشگاه های همکار اولین همایش ملی ایران و همسایگان، پوستر همایش منتشر شد.