تبیین همهجانبۀ روابط جمهوری اسلامی ایران و همسایگان بهمنظور تقویت عوامل قدرت ملی و ارتقای وزن ژئوپلیتیکی در سطح ملی، منطقهای و جهانی

ارتقای پیوندها و مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگیاجتماعی و دفاعیامنیتی با کشورهای منطقه 

شناخت دقیق از وضعیت پیرامونی جمهوری اسلام و همسایگان با توجه به آخرین تحولات جهانی

ترسیم نقشه راه روابط با همسایگان 

کمک به ترسیم سند راهبردی روابط با همسایگان