محورها و زیر محورهای همایش:

-         سیاست همسایگی

 

 •  مبانی و مفاهیم نظری سیاست همسایگی
 • تاریخچه سیاست همسایگی در ایران، اسلام و جهان
 • مطالعه تطبیقی سیاست همسایگی
 • سیاست همسایگی ج.ا. ایران: ضرورت، اهداف و الزامات
 • نقش نیروی مداخله­گر در سیاست همسایگی منطقه­ای
 • چالش­ها و فرصت­های سیاست همسایگی

 

-         ایران و ترتیبات امنیتی منطقه­ای

 • رویکردها و مبانی نظری
 • ج.ا.ایران و نظم امنیتی درونزادر غرب آسیا
 • رویکرد همسایگان ج.ا.ایرانبه ترتیبات امنیت منطقه­ای
 • سیاست و دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران در منطقه
 • بحران در منطقه و ترتیبات امنیتی منطقه­ای
 • قدرت­های بزرگ و ترتیبات امنیتی منطقه­ای

 

-         ایران و همگرایی اقتصادی منطقه­ای

 • چارچوب های مفهومی و نظریه­پردازی در تبیین اقتصادِ سیاسی روابط همسایگی ج.ا.ایران
 • دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی توسعه­گرا در بستر سیاست همسایگی
 • امنیت اقتصادی در بستر سیاست همسایگی
 • سیاست­گذاری اقتصادی در بستر سیاست همسایگی ج.ا.ایران
 • رژیم­سازی و همگرایی اقتصادی در بستر سیاست همسایگی ج.ا.ایران
 • مدیریت مسائل و مقابله با آسیب­های اقتصادی در بستر سیاست همسایگی

 

-         ایران و همکاری­های زیست محیطی منطقه­ای

 • دیپلماسی، سیاست همسایگی و همکاری­های زیست محیطی منطقه­ای
 • ریزگردها، فرسایش خاک و همکاری­های منطقه­ای
 • بحران آب و همکاری منطقه­ای
 • چالش­ها و فرصت­های همکاری زیست محیطی
 • امنیت زیست محیطی و همکاری­های منطقه­ای
 • رودهای مرزی مشترک با همسایگان (آلودگی، حق‌آبه و بهره برداری مشترک از منابع)

 

-         تعاملات علمی، فرهنگی و تمدنی ایران و همسایگان (دانشگاه جامع امام حسین(ع))

 

-         کدهای ژئوپلتیک ایران و همسایگان (انجمن ژئوپلتیک، دانشگاه فردوسی و دانشگاه تربیت مدرس):

 • بازنمایی­های ژئوپلیتیکی ایران و همسایگان و کدهای ژئوپلیتیکی آن­ها
 • ظرفیت­های استان­های مرزی در تدوین کدهای ژئوپلیتیکی ایران و همسایگان
 • کدهای ژئوپلیتیک همگراساز متقابل بین ایران و همسایگان
 • کدهای ژئوپلیتیک واگراساز متقابل بین ایران و همسایگان
 • راهکارها و راهبردهای اتخاذ کدهای ژئوپلیتیکی همگراساز بین ایران و همسایگان
 • راهکارها و راهبردهای کاهش اثرات کدهای ژئوپلیتیکی واگراساز بین ایران و همسایگان

 

-         رقابت­های ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران و همسایگان (انجمن ژئوپلتیک یا دانشگاه تربیت مدرس)

 

-         ایران و محور مقاومت (پژوهشگاه دفاع مقدس)

 • محور مقاومت به منزله یک هویت منطقه­ای
 • ژئوپلتیک مقاومت و سیاست همسایگی
 • محور مقاومت و مبارزه با تروریسم و افراط­گرایی
 • محور مقاومت و همگرایی ایران و همسایگان
 • محور مقاومت و امنیت منطقه­ای

 

-         ایران، همسایگان و کریدورهای منطقه­ای و بین المللی

 • کریدورهای منطقه­ای و بین المللی و دگرگونی های ژئوپولیتیکی منطقه غرب اسیا
 •  گذر کریدورهای بین المللی از ایران و قدرت ملی و توسعه اقتصادی
 • رقابت بین المللی قدرت­های بزرگ و شکل گیری و مسیر کریدورها
 •  ایران و همسایگان در تعین مسیرهای نهایی کریدورها در غرب اسیا
 • سیاست همسایگی و کریدورهای منطقه­ای و بین المللی
 • کریدورهای منطقه­ای و بین المللی و همگرایی ایران و همسایگان